Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

wildgirl
1022 0da9 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaczeresnia czeresnia
wildgirl
7446 b08f 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viashampain shampain
wildgirl
0534 c549
Reposted fromM74Funky M74Funky viamefir mefir
wildgirl
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
wildgirl
4834 9cfd 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viamolotovcupcake molotovcupcake
wildgirl
8436 5278 500
Reposted fromyannim yannim vianiskowo niskowo
wildgirl
1418 cf6c
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen
wildgirl
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako

July 15 2019

wildgirl
wildgirl
8961 7c6a
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
wildgirl
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
wildgirl
2283 1713 500
wildgirl
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa

July 12 2019

wildgirl

July 11 2019

wildgirl
4814 b1a3 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
wildgirl
7481 9be3 500
wildgirl
wildgirl

July 09 2019

wildgirl
6293 d7ed 500
Reposted fromyikes yikes viaHypothermia Hypothermia
wildgirl
5048 c56e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl