Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

wildgirl
Nie lubię i nie chcę być samotna, ale lubię pobyć sama
wildgirl
7362 faf4 500
Reposted fromfungi fungi viaMilcatopy Milcatopy
wildgirl
Jak to się dzieje, że niektórzy nigdy nie klną? W zdaniach jest tyle przerw, gdzie po prostu musi się wstawić "kurwa". Powiem wam, że najbardziej to mi imponują prezenterzy wiadomości. Gdybym to ja czytał, to by brzmiało mniej więcej: "I, kurwa, skierowali samolot, chuje wyjebane, prosto w World Trade, kurwa, Center". Bo czy, będąc człowiekiem, w ogóle da się inaczej?
— Nick Hornby
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 21 2018

9606 7b22
Reposted fromidiod idiod viaholymoly holymoly
wildgirl
7979 b2d8
Reposted frompsychedelix psychedelix

September 20 2018

wildgirl
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwagabunda wagabunda viayouaresonaive youaresonaive
wildgirl
8914 1e29
GG:)
Reposted fromseriale seriale viaweruskowa weruskowa
wildgirl
9064 d7ab 500
Reposted frompiehus piehus viafreeway freeway
wildgirl
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacolorful colorful

September 19 2018

wildgirl
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabadblood badblood
wildgirl
1059 300a 500
Reposted frombudas budas vialaparisienne laparisienne
wildgirl
4134 683e 500
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne
wildgirl
2006 969e
Reposted fromEtnigos Etnigos viashowmetherainbow showmetherainbow
wildgirl
6324 6cb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialte lte

September 18 2018

wildgirl
5517 4dbc
Reposted frompiehus piehus viaOhSnap OhSnap
wildgirl
wildgirl
5248 5a4c
wildgirl

 

 

shadowkixx:

Oh god I saw this a long time ago and just now got it.

d0t0ri
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viahindsight hindsight
wildgirl
5235 41bc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaschaaf schaaf
wildgirl
1301 44f6 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viastraycat straycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl