Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

wildgirl
7926 5db7 500
Reposted fromhrafn hrafn viawszystkodupa wszystkodupa
wildgirl
2950 745a 500
Reposted fromregcord regcord viawszystkodupa wszystkodupa

January 23 2020

wildgirl
2283 2025 500
Reposted frommangoe mangoe viabreatheslow123 breatheslow123
wildgirl
3548 42cb
Reposted fromwunderfuchs wunderfuchs viavagrant3 vagrant3
wildgirl

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
wildgirl
3134 c110 500
Reposted fromfeegloo feegloo viawszystkodupa wszystkodupa
wildgirl
8612 c415
Masculin Féminin (1966)
Reposted frompanimruk panimruk viawszystkodupa wszystkodupa

January 22 2020

wildgirl
2886 82ad 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou vialaluna laluna

January 21 2020

wildgirl
Bez przerwy.

Następnym razem,  gdy powie, bym  puścił jej rękę, wiem, że powinienem chwycić ją mocniej.

Kobiety nie masz rozumieć, tylko kochać.

Bez przerwy.
— znalezione
Reposted fromresort resort viadivi divi
wildgirl
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
8873 43b9 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadivi divi
wildgirl
0905 15d9 500
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne

January 20 2020

wildgirl
1815 5a9d 500
Reposted fromdygoty dygoty
wildgirl
wildgirl
Wiem, że jestem specyficzna. Wiem, że jestem złośliwa i arogancka. Mnie się albo kocha, albo nienawidzi. 
— nergo
Reposted fromnergo nergo viapchamtensyf pchamtensyf
wildgirl
Za często uciekasz jak na osobę, która chce być obok.

January 17 2020

wildgirl
3164 d9e0 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viainmybetterworld inmybetterworld
wildgirl
8542 697d 500
Reposted fromlets-dream lets-dream viafreeway freeway
wildgirl
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viaEldharjarr Eldharjarr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl