Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

wildgirl
1337 7875 500
Reposted fromjareth jareth viainto-black into-black

February 20 2020

wildgirl
9131 491b 500
Reposted frompiehus piehus vianyaako nyaako

February 19 2020

wildgirl
7406 8f4f 500
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella
wildgirl

February 14 2020

wildgirl
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki

February 12 2020

wildgirl
7882 e9d9 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
wildgirl
1476 06dc 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viachowchow chowchow
wildgirl
2632 96d2 500

February 11 2020

wildgirl
2069 6b0e 500
Reposted fromexistential existential viaSilentForest SilentForest

February 10 2020

wildgirl
6887 1802 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

February 07 2020

wildgirl

February 05 2020

wildgirl
wildgirl
1282 3c2b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
wildgirl

February 04 2020

wildgirl
Ten, kto boi się przegrać, już przegrał. Strach tnie głębiej niż miecze.
— Gra o tron - George R.R. Martin
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix vianyaako nyaako
wildgirl
9802 11e8 500

February 03 2020

wildgirl
Kiedy ktoś cię obejmuje, poczekaj, aż on pierwszy puści.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEldharjarr Eldharjarr
wildgirlhow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viamerce merce
wildgirl
2054 424c 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viapunisher punisher
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl